Manhay | Grandmenil | Tour du France

01/07/2012

Manhay : N30 – N806 : 13h30

Grandmenil : N806-N807 : 13h32